A

  Biznis aplikacije

 • Diyomi Quality Management

  Aplikacija omogućava evidenciju vremena na projektima, zaduženjima i generisanje izveštaja. Akcenat je stavljen na jednostavnost upotrebe i preglednost. Aplikacija ima više nivoa pristupa, tako da obični korisnici samo unose utrošeno vreme po projektima i zaduženjima, a korisnici višeg nivoa mogu da definišu klijente, projekte i da generišu izveštaje. Podaci se mogu izvesti da bi se koristili za dalju obradu u nekom drugom programu.

 • Ankete

  Web aplikacija razvijena za namene testiranja, anketiranja i izdavanja odgovarajucih sertifikata. Svoju primenu je nasla u medicinskim ustanovama koje se bave organizovanjem strucnih skupova u okviru kontinurane medicinske edukacije.

 • IS Dashboard

  Dashboard applikacija za IS odeljenje koristi se za konrolu i upravljanje internih i eksternih IS servisa. Korisnici mogu da unose podatke, filtriraju, mapiraju podatke, i pregledaju grafikone kreirane na osnovu unetih i mapiranih podataka. Prilagodjene kontrole i servisi koji su ovde korišćeni za implementaciju su Telerik RadControls za Silverlight i Telerik Reporting.
  Primenjene tehnologije: .NET, SQL Server, Silverlight, Entity Framework, RIA Services.

 • ECS Reporting

  Dashboard prezentacija i alati koji olakšavaju korisnicima pregled i analizu podataka. Postoji podrška za kreiranje sopstvenih izvora podataka (seta podataka), i kreiranje sopstvenog rasporeda podataka za raspoloživ skup kontrola.

  Aplikacija radi u dva režima: dizajn i prezentacija. Telerik RadControls za Silverlight su takodje korišćene u ovom modelu.

  Primenjene tehnologije: .NET, SQL Server, Silverlight, Entity Framework, RIA Services.

 • OCS Budgeting

  Applikacija razvijena da olakša proces kreiranja budzeta. Podaci se mogu uneti kroz web interfejs ili se mogu uvesti preko exel fajla. Proces prikupljanja podataka je centralizovan tako da su podaci dostupni odmah nakon unosa. Osim dela za unos podataka, aplikacija omogućava analizu podataka, sumiranje i drugo. Aplikacija prati proces kreiranja budzeta i doslovno nudi podršku za svaku fazu tog procesa.